Licensbetingelser
Licensbetingelser
Her finder du vores licensbetingelser
Licensbetingelser

Åben programmerne for at se licensbetingelserne

Åben programmerne for at se licensbetingelserne

Aftalegrundlag

Disse generelle betingelser udgør sammen med de individuelle betingelser det fuldstændige kontraktgrundlag mellem DataSign og kunden om levering af EasyKom, support samt konsulentydelser.

Ændringer og supplerende aftaler skal for at være gyldige være skriftligt bekræftet.

DataSign’ ydelser

DataSign leverer Softwaren med en funktionalitet som angivet i de individuelle vilkår.

DataSign yder support til kunden fra det tidspunkt, hvor der er sket levering, på arbejdsdage i tidsrummet man-tors. kl. 08.00 – 16.00 & fre. Kl. 08.00 – 15.00. Henvendelser om support modtages pr. telefon, e-mail eller en tildelt SharePoint side.

For løsning af opgaver, som ikke er inkluderet i den ovennævnte support, afregnes kunden pr. medgået time med DataSign’ til enhver tid gældende timesats herfor. Timesats er 1.150 kr. pr. 1. januar 2023. Så vidt muligt informeres kunden, inden arbejde, for hvilket der opkræves særskilt betaling, sættes i gang.

Øvrige konsulentydelser afregnes særskilt efter medgået tid med DataSign’ til enhver tid gældende timesats herfor. Kørsel afregnes altid særskilt i henhold til statens takster. Dette gælder også kørsel i forbindelse med vederlagsfri support.

Ændring af licenspriser varsles med tre måneders varsel til udgangen af en aftaleperiode. Dog reguleres alle priser ved hver ny 12 måneders perioder med minimum nettoprisindekset, hvor prisen ved levering udgør indeks 100.

Minimumskrav til hardware

Minimumskrav for afviklingen af EasyKom findes udspecificeret i det vedhæftede bilag ”Tekniske specifikationer”.

Levering

Levering anses for sket, når programmet kan driftsafvikles hos kunden.

 

Rettigheder

Rettigheder til af kunden kontrollerede data i de databaser, der anvendes i forbindelse med Softwaren, er ikke omfattede af den indgåede aftale og formodes således at tilhøre kunden.

Rettigheder til de edb-programmer, -koder og kildetekster, og ejendomsretten til ethvert af DataSign anvendt produktnavn i forbindelse med Softwaren tilhører og forbliver hos DataSign. Kunden erhverver en uoverdragelig, ikke-eksklusiv brugsret, som er tidsbegrænset og automatisk ophører, når aftalen ophører, til afvikling af én kopi af Softwaren.

Kunden må ikke i videre omfang, end hvad der følger af præceptiv lovgivning foretage eksemplarfremstilling og reverse engineering af Softwaren.

Rettigheder til edb-programmer, systemer eller databaser, herunder tilpasninger og anden udvikling i forbindelse med kundens anvendelse af Softwaren, som DataSign udvikler for/til kunden, for kundens, DataSign’ eller andres regning, tilhører og forbliver hos DataSign.

Brugsretten til Softwaren indebærer ingen indskrænkninger i DataSign’ enerettigheder. Kunden opnår først brugsretten ved betaling af første rate af licensafgiften i henhold til de individuelle vilkår.

DataSign er berettiget til at anvende kunden som reference.

Aftalens perioder og opsigelse

Første aftale periode er angivet i de individuelle vilkår, og løber fra kundens accept. Herefter løber aftalen automatisk i perioder à 12 måneder. Parterne kan alene opsige aftalen med 3 måneders skriftligt varsel op til årsdagen. Der tilbagebetales ikke licens for påbegyndt licensperiode, såfremt kunden opsiger aftalen.

Priser og betaling

Alle priser er angivet ekskl. moms.

Licensafgiften for Softwaren faktureres årligt forud, jf. de individuelle vilkår. Pris for support der ikke er indeholdt i aftalen, konsulentydelser og kørsel faktureres umiddelbart efter opgavens udførelse.

Betalingsbetingelser: 8 dage.

Misligholdelse

Dansk rets almindelige regler finder anvendelse, jf. dog nedenfor.

En part, der ønsker at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for den anden part, skal forinden have afgivet et begrundet og rimeligt varsel på ikke under 30 dage til at berigtige det omhandlede forhold, inden parten kan tage nogen misligholdelsesbeføjelser i brug. Såfremt kunden ønsker at påberåbe sig forsinkelse eller mangler over for DataSign skal kunden dog give et varsel på ikke under 90 dage til at berigtige det omhandlede forhold, inden kunden kan tage nogen misligholdelsesbeføjelser i brug. Såfremt forsinkelsen eller manglen er væsentlig, kan kunden dog uden ugrundet ophold hæve aftalen, medmindre DataSign straks bringer misligeholdelsesgrunden til ophør.

Ansvar

DataSign er ikke ansvarlig for

-at internetforbindelsen og de øvrige kommunikationslinjer fra kundens systemer er nede, alle persondataretlige aspekter af de oplysninger, der behandles, herunder behandlingers lovlighed og sikkerhedskrav,

-kundens tab som følge af, at DataSign lukker for kundens anvendelse af Softwaren i tilfælde af kundens misligholdelse, og

DataSign er kun erstatningsansvarlig i tilfælde af væsentlig misligholdelse og kun for tab, der skyldes fejl eller mangler ved – og ikke forsinkelse af – DataSign’ ydelser.

DataSign er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt omsætning, avance, interne omkostninger, drift eller tab eller ødelæggelse af data. DataSign’ eventuelle erstatningsansvar er beløbsmæssigt maksimeret til 10% af summen af de allerede erlagte betalinger i en periode på 12 måneder forud for den erstatningspådragende begivenheds indtræden.

Ved ophævelse af aftalen på grund af kundens misligholdelse kan DataSign ud over forfaldne ydelser, opkræve licensafgift for den resterende aftaleperiode. Hæver DataSign aftalen i en periode, der er senere end tre måneder før udløbet af en aftaleperiode, kan DataSign kræve betaling for yderligere 3 måneders licensafgift fra udløbstidspunktet.

Ingen part er ansvarlig over for den anden part, for så vidt ansvaret skyldes forhold, som ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved aftalens underskrift burde have taget i betragtning, og ej heller burde have undgået eller overvundet. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af 1. punktum, og som DataSign ikke burde have undgået eller overvundet. Ved force majeure forstås i overensstemmelse med dansk ret sådanne forhold som strejke, lockout, oprør, krigshandlinger, epidemier, naturkatastrofer og ildebrand, mv. Parterne skal snarest muligt give hinanden varsel om påberåbelse af force majeure.

Ansvarsbegrænsningerne gælder tillige erstatning for produktansvar.

Force majeure

DataSign anses ikke for ansvarlig overfor kunden for misligholdelse af aftalen, for så vidt ansvaret kan henføres til omstændigheder, der ligger uden for DataSign´s kontrol, og som DataSign ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet, herunder bl.a. virus og hackerangreb, krig (erklæret eller uerklæret), revolution, oprør, sabotage, brand, oversvømmelse, epidemi, lynnedslag, eksplosion, brud på forsyningslinier, strejke, lockout, arbejderuroligheder, offentlig indgriben samt andre lignende begivenheder.

Såfremt DataSign´s underleverandører er ramt af omstændigheder som anført, anses dette kun for Force Majeure for DataSign, såfremt DataSign ikke ved aftalens indgåelse burde have tage forholdene hos underleverandøren i betragtning.

Beskrivelse af hostingydelser

Vælges data hostet hos DataSign underleverandører foretager DataSign backup hver nat.

Gendannelse af data fra backup faktureres til timepris, medmindre data tabes på grund af uagtsomhed fra DataSign´s side.

Forpligtelser ved ophør

Ved aftalens ophør, uanset årsagen hertil, skal kunden straks for egen regning og risiko tilbagelevere Softwaren til DataSign og slette alle eksemplarer, som kunden måtte være i besiddelse af.

 

Lovvalg og værneting

Tvister skal så vidt muligt afgøres i mindelighed. Alle retsforhold, der udspringer af samarbejdet, afgøres efter dansk ret ved Københavns Byret eller Sø- og Handelsretten i København som første instans efter retsplejelovens regler om fordelingen af retssager mellem disse retter.

Aftalegrundlag

Disse generelle betingelser udgør sammen med de individuelle betingelser det fuldstændige kontraktgrundlag mellem DataSign og kunden om levering af EasyKiosk, support samt konsulentydelser.

Ændringer og supplerende aftaler skal for at være gyldige være skriftligt bekræftet.

DataSign’ ydelser

DataSign leverer Softwaren med en funktionalitet som angivet i de individuelle vilkår.

DataSign yder support til kunden fra det tidspunkt, hvor der er sket levering, på arbejdsdage i tidsrummet man-tors. kl. 07.30 – 16.00 & fre. Kl. 07.30 – 15.00. Henvendelser om support modtages pr. telefon, e-mail eller en tildelt SharePoint side.

For løsning af opgaver, som ikke er inkluderet i den ovennævnte support, afregnes kunden pr. medgået time med DataSign’ til enhver tid gældende timesats herfor. Timesats er 1.150 kr. pr. 1. januar 2023. Så vidt muligt informeres kunden, inden arbejde, for hvilket der opkræves særskilt betaling, sættes i gang.

Øvrige konsulentydelser afregnes særskilt efter medgået tid med DataSign’ til enhver tid gældende timesats herfor. Kørsel afregnes altid særskilt i henhold til statens takster. Dette gælder også kørsel i forbindelse med vederlagsfri support.

Ændring af licenspriser varsles med tre måneders varsel til udgangen af en aftaleperiode. Dog reguleres alle priser ved hver ny 12 måneders perioder med minimum nettoprisindekset, hvor prisen ved levering udgør indeks 100.

Minimumskrav til hardware

Minimumskrav for afviklingen af EasyKiosk findes udspecificeret i det vedhæftede bilag ”Tekniske specifikationer”.

Levering

Levering anses for sket, når programmet kan driftsafvikles hos kunden.

 

Rettigheder

Rettigheder til af kunden kontrollerede data i de databaser, der anvendes i forbindelse med Softwaren, er ikke omfattede af den indgåede aftale og formodes således at tilhøre kunden.

Rettigheder til de edb-programmer, -koder og kildetekster, og ejendomsretten til ethvert af DataSign anvendt produktnavn i forbindelse med Softwaren tilhører og forbliver hos DataSign. Kunden erhverver en uoverdragelig, ikke-eksklusiv brugsret, som er tidsbegrænset og automatisk ophører, når aftalen ophører, til afvikling af én kopi af Softwaren.

Kunden må ikke i videre omfang, end hvad der følger af præceptiv lovgivning foretage eksemplarfremstilling og reverse engineering af Softwaren.

Rettigheder til edb-programmer, systemer eller databaser, herunder tilpasninger og anden udvikling i forbindelse med kundens anvendelse af Softwaren, som DataSign udvikler for/til kunden, for kundens, DataSign’ eller andres regning, tilhører og forbliver hos DataSign.

Brugsretten til Softwaren indebærer ingen indskrænkninger i DataSign’ enerettigheder. Kunden opnår først brugsretten ved betaling af første rate af licensafgiften i henhold til de individuelle vilkår.

DataSign er berettiget til at anvende kunden som reference.

Aftalens perioder og opsigelse

Første aftale periode er angivet i de individuelle vilkår, og løber fra kundens accept. Herefter løber aftalen automatisk i perioder à 12 måneder. Parterne kan alene opsige aftalen med 3 måneders skriftligt varsel op til årsdagen. Der tilbagebetales ikke licens for påbegyndt licensperiode, såfremt kunden opsiger aftalen.

Priser og betaling

Alle priser er angivet ekskl. moms.

Licensafgiften for Softwaren faktureres årligt forud, jf. de individuelle vilkår. Pris for support der ikke er indeholdt i aftalen, konsulentydelser og kørsel faktureres umiddelbart efter opgavens udførelse.

Betalingsbetingelser: 20 dage.

Misligholdelse

Dansk rets almindelige regler finder anvendelse, jf. dog nedenfor.

En part, der ønsker at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for den anden part, skal forinden have afgivet et begrundet og rimeligt varsel på ikke under 30 dage til at berigtige det omhandlede forhold, inden parten kan tage nogen misligholdelsesbeføjelser i brug. Såfremt kunden ønsker at påberåbe sig forsinkelse eller mangler over for DataSign skal kunden dog give et varsel på ikke under 90 dage til at berigtige det omhandlede forhold, inden kunden kan tage nogen misligholdelsesbeføjelser i brug. Såfremt forsinkelsen eller manglen er væsentlig, kan kunden dog uden ugrundet ophold hæve aftalen, medmindre DataSign straks bringer misligeholdelsesgrunden til ophør.

Ansvar

DataSign er ikke ansvarlig for

-at internetforbindelsen og de øvrige kommunikationslinjer fra kundens systemer er nede, alle persondataretlige aspekter af de oplysninger, der behandles, herunder behandlingers lovlighed og sikkerhedskrav,

-kundens tab som følge af, at DataSign lukker for kundens anvendelse af Softwaren i tilfælde af kundens misligholdelse, og

DataSign er kun erstatningsansvarlig i tilfælde af væsentlig misligholdelse og kun for tab, der skyldes fejl eller mangler ved – og ikke forsinkelse af – DataSign’ ydelser.

DataSign er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt omsætning, avance, interne omkostninger, drift eller tab eller ødelæggelse af data. DataSign’ eventuelle erstatningsansvar er beløbsmæssigt maksimeret til 10% af summen af de allerede erlagte betalinger i en periode på 12 måneder forud for den erstatningspådragende begivenheds indtræden.

Ved ophævelse af aftalen på grund af kundens misligholdelse kan DataSign ud over forfaldne ydelser, opkræve licensafgift for den resterende aftaleperiode. Hæver DataSign aftalen i en periode, der er senere end tre måneder før udløbet af en aftaleperiode, kan DataSign kræve betaling for yderligere 3 måneders licensafgift fra udløbstidspunktet.

Ingen part er ansvarlig over for den anden part, for så vidt ansvaret skyldes forhold, som ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved aftalens underskrift burde have taget i betragtning, og ej heller burde have undgået eller overvundet. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af 1. punktum, og som DataSign ikke burde have undgået eller overvundet. Ved force majeure forstås i overensstemmelse med dansk ret sådanne forhold som strejke, lockout, oprør, krigshandlinger, epidemier, naturkatastrofer og ildebrand, mv. Parterne skal snarest muligt give hinanden varsel om påberåbelse af force majeure.

Ansvarsbegrænsningerne gælder tillige erstatning for produktansvar.

Force majeure

DataSign anses ikke for ansvarlig overfor kunden for misligholdelse af aftalen, for så vidt ansvaret kan henføres til omstændigheder, der ligger uden for DataSign´s kontrol, og som DataSign ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet, herunder bl.a. virus og hackerangreb, krig (erklæret eller uerklæret), revolution, oprør, sabotage, brand, oversvømmelse, epidemi, lynnedslag, eksplosion, brud på forsyningslinier, strejke, lockout, arbejderuroligheder, offentlig indgriben samt andre lignende begivenheder.

Såfremt DataSign´s underleverandører er ramt af omstændigheder som anført, anses dette kun for Force Majeure for DataSign, såfremt DataSign ikke ved aftalens indgåelse burde have tage forholdene hos underleverandøren i betragtning.

Beskrivelse af hostingydelser

Vælges data hostet hos DataSign underleverandører foretager DataSign backup hver nat.

Gendannelse af data fra backup faktureres til timepris, medmindre data tabes på grund af uagtsomhed fra DataSign´s side.

Forpligtelser ved ophør

Ved aftalens ophør, uanset årsagen hertil, skal kunden straks for egen regning og risiko tilbagelevere Softwaren til DataSign og slette alle eksemplarer, som kunden måtte være i besiddelse af.

 

Lovvalg og værneting

Tvister skal så vidt muligt afgøres i mindelighed. Alle retsforhold, der udspringer af samarbejdet, afgøres efter dansk ret ved Københavns Byret eller Sø- og Handelsretten i København som første instans efter retsplejelovens regler om fordelingen af retssager mellem disse retter.

Aftalegrundlag

Disse generelle betingelser udgør sammen med de individuelle betingelser det fuldstændige kontraktgrundlag mellem DataSign og kunden om levering af EasyKom, support samt konsulentydelser.

Ændringer og supplerende aftaler skal for at være gyldige være skriftligt bekræftet.

DataSign’ ydelser

DataSign leverer Softwaren med en funktionalitet som angivet i de individuelle vilkår.

DataSign yder support til kunden fra det tidspunkt, hvor der er sket levering, på arbejdsdage i tidsrummet man-tors. kl. 08.00 – 16.00 & fre. Kl. 08.00 – 15.00. Henvendelser om support modtages pr. telefon, e-mail eller en tildelt SharePoint side.

For løsning af opgaver, som ikke er inkluderet i den ovennævnte support, afregnes kunden pr. medgået time med DataSign’ til enhver tid gældende timesats herfor. Timesats er 1.150 kr. pr. 1. januar 2023. Så vidt muligt informeres kunden, inden arbejde, for hvilket der opkræves særskilt betaling, sættes i gang.

Øvrige konsulentydelser afregnes særskilt efter medgået tid med DataSign’ til enhver tid gældende timesats herfor. Kørsel afregnes altid særskilt i henhold til statens takster. Dette gælder også kørsel i forbindelse med vederlagsfri support.

Ændring af licenspriser varsles med tre måneders varsel til udgangen af en aftaleperiode. Dog reguleres alle priser ved hver ny 12 måneders perioder med minimum nettoprisindekset, hvor prisen ved levering udgør indeks 100.

Minimumskrav til hardware

Minimumskrav for afviklingen af EasyKom findes udspecificeret i det vedhæftede bilag ”Tekniske specifikationer”.

Levering

Levering anses for sket, når programmet kan driftsafvikles hos kunden.

 

Rettigheder

Rettigheder til af kunden kontrollerede data i de databaser, der anvendes i forbindelse med Softwaren, er ikke omfattede af den indgåede aftale og formodes således at tilhøre kunden.

Rettigheder til de edb-programmer, -koder og kildetekster, og ejendomsretten til ethvert af DataSign anvendt produktnavn i forbindelse med Softwaren tilhører og forbliver hos DataSign. Kunden erhverver en uoverdragelig, ikke-eksklusiv brugsret, som er tidsbegrænset og automatisk ophører, når aftalen ophører, til afvikling af én kopi af Softwaren.

Kunden må ikke i videre omfang, end hvad der følger af præceptiv lovgivning foretage eksemplarfremstilling og reverse engineering af Softwaren.

Rettigheder til edb-programmer, systemer eller databaser, herunder tilpasninger og anden udvikling i forbindelse med kundens anvendelse af Softwaren, som DataSign udvikler for/til kunden, for kundens, DataSign’ eller andres regning, tilhører og forbliver hos DataSign.

Brugsretten til Softwaren indebærer ingen indskrænkninger i DataSign’ enerettigheder. Kunden opnår først brugsretten ved betaling af første rate af licensafgiften i henhold til de individuelle vilkår.

DataSign er berettiget til at anvende kunden som reference.

Aftalens perioder og opsigelse

Første aftale periode er angivet i de individuelle vilkår, og løber fra kundens accept. Herefter løber aftalen automatisk i perioder à 12 måneder. Parterne kan alene opsige aftalen med 3 måneders skriftligt varsel op til årsdagen. Der tilbagebetales ikke licens for påbegyndt licensperiode, såfremt kunden opsiger aftalen.

Priser og betaling

Alle priser er angivet ekskl. moms.

Licensafgiften for Softwaren faktureres årligt forud, jf. de individuelle vilkår. Pris for support der ikke er indeholdt i aftalen, konsulentydelser og kørsel faktureres umiddelbart efter opgavens udførelse.

Betalingsbetingelser: 8 dage.

Misligholdelse

Dansk rets almindelige regler finder anvendelse, jf. dog nedenfor.

En part, der ønsker at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for den anden part, skal forinden have afgivet et begrundet og rimeligt varsel på ikke under 30 dage til at berigtige det omhandlede forhold, inden parten kan tage nogen misligholdelsesbeføjelser i brug. Såfremt kunden ønsker at påberåbe sig forsinkelse eller mangler over for DataSign skal kunden dog give et varsel på ikke under 90 dage til at berigtige det omhandlede forhold, inden kunden kan tage nogen misligholdelsesbeføjelser i brug. Såfremt forsinkelsen eller manglen er væsentlig, kan kunden dog uden ugrundet ophold hæve aftalen, medmindre DataSign straks bringer misligeholdelsesgrunden til ophør.

Ansvar

DataSign er ikke ansvarlig for

-at internetforbindelsen og de øvrige kommunikationslinjer fra kundens systemer er nede, alle persondataretlige aspekter af de oplysninger, der behandles, herunder behandlingers lovlighed og sikkerhedskrav,

-kundens tab som følge af, at DataSign lukker for kundens anvendelse af Softwaren i tilfælde af kundens misligholdelse, og

DataSign er kun erstatningsansvarlig i tilfælde af væsentlig misligholdelse og kun for tab, der skyldes fejl eller mangler ved – og ikke forsinkelse af – DataSign’ ydelser.

DataSign er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt omsætning, avance, interne omkostninger, drift eller tab eller ødelæggelse af data. DataSign’ eventuelle erstatningsansvar er beløbsmæssigt maksimeret til 10% af summen af de allerede erlagte betalinger i en periode på 12 måneder forud for den erstatningspådragende begivenheds indtræden.

Ved ophævelse af aftalen på grund af kundens misligholdelse kan DataSign ud over forfaldne ydelser, opkræve licensafgift for den resterende aftaleperiode. Hæver DataSign aftalen i en periode, der er senere end tre måneder før udløbet af en aftaleperiode, kan DataSign kræve betaling for yderligere 3 måneders licensafgift fra udløbstidspunktet.

Ingen part er ansvarlig over for den anden part, for så vidt ansvaret skyldes forhold, som ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved aftalens underskrift burde have taget i betragtning, og ej heller burde have undgået eller overvundet. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af 1. punktum, og som DataSign ikke burde have undgået eller overvundet. Ved force majeure forstås i overensstemmelse med dansk ret sådanne forhold som strejke, lockout, oprør, krigshandlinger, epidemier, naturkatastrofer og ildebrand, mv. Parterne skal snarest muligt give hinanden varsel om påberåbelse af force majeure.

Ansvarsbegrænsningerne gælder tillige erstatning for produktansvar.

Force majeure

DataSign anses ikke for ansvarlig overfor kunden for misligholdelse af aftalen, for så vidt ansvaret kan henføres til omstændigheder, der ligger uden for DataSign´s kontrol, og som DataSign ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet, herunder bl.a. virus og hackerangreb, krig (erklæret eller uerklæret), revolution, oprør, sabotage, brand, oversvømmelse, epidemi, lynnedslag, eksplosion, brud på forsyningslinier, strejke, lockout, arbejderuroligheder, offentlig indgriben samt andre lignende begivenheder.

Såfremt DataSign´s underleverandører er ramt af omstændigheder som anført, anses dette kun for Force Majeure for DataSign, såfremt DataSign ikke ved aftalens indgåelse burde have tage forholdene hos underleverandøren i betragtning.

Beskrivelse af hostingydelser

Vælges data hostet hos DataSign underleverandører foretager DataSign backup hver nat.

Gendannelse af data fra backup faktureres til timepris, medmindre data tabes på grund af uagtsomhed fra DataSign´s side.

Forpligtelser ved ophør

Ved aftalens ophør, uanset årsagen hertil, skal kunden straks for egen regning og risiko tilbagelevere Softwaren til DataSign og slette alle eksemplarer, som kunden måtte være i besiddelse af.

 

Lovvalg og værneting

Tvister skal så vidt muligt afgøres i mindelighed. Alle retsforhold, der udspringer af samarbejdet, afgøres efter dansk ret ved Københavns Byret eller Sø- og Handelsretten i København som første instans efter retsplejelovens regler om fordelingen af retssager mellem disse retter.

Aftalegrundlag

Disse generelle betingelser udgør sammen med de individuelle betingelser det fuldstændige kontraktgrundlag mellem DataSign og kunden om levering af Årsnorm, support samt konsulentydelser.

Ændringer og supplerende aftaler skal for at være gyldige være skriftligt bekræftet.

DataSign’ ydelser

DataSign leverer Softwaren med en funktionalitet som angivet i de individuelle vilkår.

DataSign yder support til kunden fra det tidspunkt, hvor der er sket levering, på arbejdsdage i tidsrummet man-tors. kl. 08.00 – 16.00 & fre. Kl. 08.00 – 15.00. Henvendelser om support modtages pr. telefon, e-mail eller en tildelt SharePoint side.

For løsning af opgaver, som ikke er inkluderet i den ovennævnte support, afregnes kunden pr. medgået time med DataSign’ til enhver tid gældende timesats herfor. Timesats er 1.150 kr. pr. 1. januar 2023. Så vidt muligt informeres kunden, inden arbejde, for hvilket der opkræves særskilt betaling, sættes i gang.

Øvrige konsulentydelser afregnes særskilt efter medgået tid med DataSign’ til enhver tid gældende timesats herfor. Kørsel afregnes altid særskilt i henhold til statens takster. Dette gælder også kørsel i forbindelse med vederlagsfri support.

Ændring af licenspriser varsles med tre måneders varsel til udgangen af en aftaleperiode. Dog reguleres alle priser ved hver ny 12 måneders perioder med minimum nettoprisindekset, hvor prisen ved levering udgør indeks 100.

Levering

Levering anses for sket, når programmet kan driftsafvikles hos kunden.

Rettigheder

Rettigheder til af kunden kontrollerede data i de databaser, der anvendes i forbindelse med Softwaren, er ikke omfattede af den indgåede aftale og formodes således at tilhøre kunden.

Rettigheder til de edb-programmer, -koder og kildetekster, og ejendomsretten til ethvert af DataSign anvendt produktnavn i forbindelse med Softwaren tilhører og forbliver hos DataSign. Kunden erhverver en uoverdragelig, ikke-eksklusiv brugsret, som er tidsbegrænset og automatisk ophører, når aftalen ophører, til afvikling af én kopi af Softwaren.

Kunden må ikke i videre omfang, end hvad der følger af præceptiv lovgivning foretage eksemplarfremstilling og reverse engineering af Softwaren.

Rettigheder til edb-programmer, systemer eller databaser, herunder tilpasninger og anden udvikling i forbindelse med kundens anvendelse af Softwaren, som DataSign udvikler for/til kunden, for kundens, DataSign’ eller andres regning, tilhører og forbliver hos DataSign.

Brugsretten til Softwaren indebærer ingen indskrænkninger i DataSign’ enerettigheder. Kunden opnår først brugsretten ved betaling af første rate af licensafgiften i henhold til de individuelle vilkår.

DataSign er berettiget til at anvende kunden som reference.

Aftalens perioder og opsigelse

Første aftale periode er angivet i de individuelle vilkår, og løber fra kundens accept. Herefter løber aftalen automatisk i perioder à 12 måneder. Parterne kan alene opsige aftalen med 3 måneders skriftligt varsel op til årsdagen. Der tilbagebetales ikke licens for påbegyndt licensperiode, såfremt kunden opsiger aftalen.

Priser og betaling

Alle priser er angivet ekskl. moms.

Licensafgiften for Softwaren faktureres årligt forud, jf. de individuelle vilkår. Pris for support der ikke er indeholdt i aftalen, konsulentydelser og kørsel faktureres umiddelbart efter opgavens udførelse.

Betalingsbetingelser: 8 dage.

Misligholdelse

Dansk rets almindelige regler finder anvendelse, jf. dog nedenfor.

En part, der ønsker at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for den anden part, skal forinden have afgivet et begrundet og rimeligt varsel på ikke under 30 dage til at berigtige det omhandlede forhold, inden parten kan tage nogen misligholdelsesbeføjelser i brug. Såfremt kunden ønsker at påberåbe sig forsinkelse eller mangler over for DataSign skal kunden dog give et varsel på ikke under 90 dage til at berigtige det omhandlede forhold, inden kunden kan tage nogen misligholdelsesbeføjelser i brug. Såfremt forsinkelsen eller manglen er væsentlig, kan kunden dog uden ugrundet ophold hæve aftalen, medmindre DataSign straks bringer misligeholdelsesgrunden til ophør.

Ansvar

DataSign er ikke ansvarlig for

-at internetforbindelsen og de øvrige kommunikationslinjer fra kundens systemer er nede, alle persondataretlige aspekter af de oplysninger, der behandles, herunder behandlingers lovlighed og sikkerhedskrav,

-kundens tab som følge af, at DataSign lukker for kundens anvendelse af Softwaren i tilfælde af kundens misligholdelse, og

DataSign er kun erstatningsansvarlig i tilfælde af væsentlig misligholdelse og kun for tab, der skyldes fejl eller mangler ved – og ikke forsinkelse af – DataSign’ ydelser.

DataSign er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt omsætning, avance, interne omkostninger, drift eller tab eller ødelæggelse af data. DataSign’ eventuelle erstatningsansvar er beløbsmæssigt maksimeret til 10% af summen af de allerede erlagte betalinger i en periode på 12 måneder forud for den erstatningspådragende begivenheds indtræden.

Ved ophævelse af aftalen på grund af kundens misligholdelse kan DataSign ud over forfaldne ydelser, opkræve licensafgift for den resterende aftaleperiode. Hæver DataSign aftalen i en periode, der er senere end tre måneder før udløbet af en aftaleperiode, kan DataSign kræve betaling for yderligere 3 måneders licensafgift fra udløbstidspunktet.

Ingen part er ansvarlig over for den anden part, for så vidt ansvaret skyldes forhold, som ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved aftalens underskrift burde have taget i betragtning, og ej heller burde have undgået eller overvundet. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af 1. punktum, og som DataSign ikke burde have undgået eller overvundet. Ved force majeure forstås i overensstemmelse med dansk ret sådanne forhold som strejke, lockout, oprør, krigshandlinger, epidemier, naturkatastrofer og ildebrand, mv. Parterne skal snarest muligt give hinanden varsel om påberåbelse af force majeure.

Ansvarsbegrænsningerne gælder tillige erstatning for produktansvar.

Force majeure

DataSign anses ikke for ansvarlig overfor kunden for misligholdelse af aftalen, for så vidt ansvaret kan henføres til omstændigheder, der ligger uden for DataSign´s kontrol, og som DataSign ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet, herunder bl.a. virus og hackerangreb, krig (erklæret eller uerklæret), revolution, oprør, sabotage, brand, oversvømmelse, epidemi, lynnedslag, eksplosion, brud på forsyningslinier, strejke, lockout, arbejderuroligheder, offentlig indgriben samt andre lignende begivenheder.

Såfremt DataSign´s underleverandører er ramt af omstændigheder som anført, anses dette kun for Force Majeure for DataSign, såfremt DataSign ikke ved aftalens indgåelse burde have tage forholdene hos underleverandøren i betragtning.

Forpligtelser ved ophør

Ved aftalens ophør, uanset årsagen hertil, skal kunden straks for egen regning og risiko tilbagelevere Softwaren til DataSign og slette alle eksemplarer, som kunden måtte være i besiddelse af.

Lovvalg og værneting

Tvister skal så vidt muligt afgøres i mindelighed. Alle retsforhold, der udspringer af samarbejdet, afgøres efter dansk ret ved Københavns Byret eller Sø- og Handelsretten i København som første instans efter retsplejelovens regler om fordelingen af retssager mellem disse retter.

Aftalegrundlag

Disse generelle betingelser udgør sammen med de individuelle betingelser det fuldstændige kontraktgrundlag mellem DataSign og kunden om levering af Netværk.biz, support samt konsulentydelser.

Ændringer og supplerende aftaler skal for at være gyldige være skriftligt bekræftet.

DataSign’ ydelser

DataSign leverer Softwaren med en funktionalitet som angivet i de individuelle vilkår.

DataSign yder support til kunden fra det tidspunkt, hvor der er sket levering, på arbejdsdage i tidsrummet man-tors. kl. 09.00 – 16.00 & fre. Kl. 09.00 – 15.00. Henvendelser om support modtages pr. telefon, e-mail, kundecenter eller en tildelt SharePoint side.

For løsning af opgaver, som ikke er inkluderet i den ovennævnte support, afregnes kunden pr. medgået time med DataSign’ til enhver tid gældende timesats herfor. Timesats er 1.150 kr. pr. 1. januar 2023. Så vidt muligt informeres kunden, inden arbejde, for hvilket der opkræves særskilt betaling, sættes i gang.

Øvrige konsulentydelser afregnes særskilt efter medgået tid med DataSign’ til enhver tid gældende timesats herfor. Kørsel afregnes altid særskilt i henhold til statens takster. Dette gælder også kørsel i forbindelse med vederlagsfri support.

Ændring af licenspriser varsles med tre måneders varsel til udgangen af en aftaleperiode. Dog reguleres alle priser ved hver ny 12 måneders perioder med minimum nettoprisindekset, hvor prisen ved levering udgør indeks 100.

Minimumskrav til hardware

Minimumskrav for afviklingen af EasyKom findes udspecificeret i det vedhæftede bilag ”Tekniske specifikationer”.

Levering

Levering anses for sket, når programmet kan driftsafvikles hos kunden.

 

Rettigheder

Rettigheder til af kunden kontrollerede data i de databaser, der anvendes i forbindelse med Softwaren, er ikke omfattede af den indgåede aftale og formodes således at tilhøre kunden.

Rettigheder til de edb-programmer, -koder og kildetekster, og ejendomsretten til ethvert af DataSign anvendt produktnavn i forbindelse med Softwaren tilhører og forbliver hos DataSign. Kunden erhverver en uoverdragelig, ikke-eksklusiv brugsret, som er tidsbegrænset og automatisk ophører, når aftalen ophører, til afvikling af én kopi af Softwaren.

Kunden må ikke i videre omfang, end hvad der følger af præceptiv lovgivning foretage eksemplarfremstilling og reverse engineering af Softwaren.

Rettigheder til edb-programmer, systemer eller databaser, herunder tilpasninger og anden udvikling i forbindelse med kundens anvendelse af Softwaren, som DataSign udvikler for/til kunden, for kundens, DataSign’ eller andres regning, tilhører og forbliver hos DataSign.

Brugsretten til Softwaren indebærer ingen indskrænkninger i DataSign’ enerettigheder. Kunden opnår først brugsretten ved betaling af første rate af licensafgiften i henhold til de individuelle vilkår.

DataSign er berettiget til at anvende kunden som reference.

Aftalens perioder og opsigelse

Første aftale periode er angivet i de individuelle vilkår, og løber fra kundens accept. Herefter løber aftalen automatisk i perioder à 12 måneder. Parterne kan alene opsige aftalen med 3 måneders skriftligt varsel op til årsdagen. Der tilbagebetales ikke licens for påbegyndt licensperiode, såfremt kunden opsiger aftalen.

Priser og betaling

Alle priser er angivet ekskl. moms.

Licensafgiften for Softwaren faktureres årligt forud, jf. de individuelle vilkår. Pris for support der ikke er indeholdt i aftalen, konsulentydelser og kørsel faktureres umiddelbart efter opgavens udførelse.

Betalingsbetingelser: 8 dage.

Misligholdelse

Dansk rets almindelige regler finder anvendelse, jf. dog nedenfor.

En part, der ønsker at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for den anden part, skal forinden have afgivet et begrundet og rimeligt varsel på ikke under 30 dage til at berigtige det omhandlede forhold, inden parten kan tage nogen misligholdelsesbeføjelser i brug. Såfremt kunden ønsker at påberåbe sig forsinkelse eller mangler over for DataSign skal kunden dog give et varsel på ikke under 90 dage til at berigtige det omhandlede forhold, inden kunden kan tage nogen misligholdelsesbeføjelser i brug. Såfremt forsinkelsen eller manglen er væsentlig, kan kunden dog uden ugrundet ophold hæve aftalen, medmindre DataSign straks bringer misligeholdelsesgrunden til ophør.

Ansvar

DataSign er ikke ansvarlig for

-at internetforbindelsen og de øvrige kommunikationslinjer fra kundens systemer er nede, alle persondataretlige aspekter af de oplysninger, der behandles, herunder behandlingers lovlighed og sikkerhedskrav,

-kundens tab som følge af, at DataSign lukker for kundens anvendelse af Softwaren i tilfælde af kundens misligholdelse, og

DataSign er kun erstatningsansvarlig i tilfælde af væsentlig misligholdelse og kun for tab, der skyldes fejl eller mangler ved – og ikke forsinkelse af – DataSign’ ydelser.

DataSign er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt omsætning, avance, interne omkostninger, drift eller tab eller ødelæggelse af data. DataSign’ eventuelle erstatningsansvar er beløbsmæssigt maksimeret til 10% af summen af de allerede erlagte betalinger i en periode på 12 måneder forud for den erstatningspådragende begivenheds indtræden.

Ved ophævelse af aftalen på grund af kundens misligholdelse kan DataSign ud over forfaldne ydelser, opkræve licensafgift for den resterende aftaleperiode. Hæver DataSign aftalen i en periode, der er senere end tre måneder før udløbet af en aftaleperiode, kan DataSign kræve betaling for yderligere 3 måneders licensafgift fra udløbstidspunktet.

Ingen part er ansvarlig over for den anden part, for så vidt ansvaret skyldes forhold, som ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved aftalens underskrift burde have taget i betragtning, og ej heller burde have undgået eller overvundet. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af 1. punktum, og som DataSign ikke burde have undgået eller overvundet. Ved force majeure forstås i overensstemmelse med dansk ret sådanne forhold som strejke, lockout, oprør, krigshandlinger, epidemier, naturkatastrofer og ildebrand, mv. Parterne skal snarest muligt give hinanden varsel om påberåbelse af force majeure.

Ansvarsbegrænsningerne gælder tillige erstatning for produktansvar.

Force majeure

DataSign anses ikke for ansvarlig overfor kunden for misligholdelse af aftalen, for så vidt ansvaret kan henføres til omstændigheder, der ligger uden for DataSign´s kontrol, og som DataSign ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet, herunder bl.a. virus og hackerangreb, krig (erklæret eller uerklæret), revolution, oprør, sabotage, brand, oversvømmelse, epidemi, lynnedslag, eksplosion, brud på forsyningslinier, strejke, lockout, arbejderuroligheder, offentlig indgriben samt andre lignende begivenheder.

Såfremt DataSign´s underleverandører er ramt af omstændigheder som anført, anses dette kun for Force Majeure for DataSign, såfremt DataSign ikke ved aftalens indgåelse burde have tage forholdene hos underleverandøren i betragtning.

Beskrivelse af hostingydelser

Vælges data hostet hos DataSign underleverandører foretager DataSign backup hver nat.

Gendannelse af data fra backup faktureres til timepris, medmindre data tabes på grund af uagtsomhed fra DataSign´s side.

Forpligtelser ved ophør

Ved aftalens ophør, uanset årsagen hertil, skal kunden straks for egen regning og risiko tilbagelevere Softwaren til DataSign og slette alle eksemplarer, som kunden måtte være i besiddelse af.

 

Lovvalg og værneting

Tvister skal så vidt muligt afgøres i mindelighed. Alle retsforhold, der udspringer af samarbejdet, afgøres efter dansk ret ved Københavns Byret eller Sø- og Handelsretten i København som første instans efter retsplejelovens regler om fordelingen af retssager mellem disse retter.

Aftalegrundlag

Disse generelle betingelser udgør sammen med de individuelle betingelser det fuldstændige kontraktgrundlag mellem DataSign og kunden om levering af EasyKom, support samt konsulentydelser.

Ændringer og supplerende aftaler skal for at være gyldige være skriftligt bekræftet.

DataSign’ ydelser

DataSign leverer Softwaren med en funktionalitet som angivet i de individuelle vilkår.

DataSign yder support til kunden fra det tidspunkt, hvor der er sket levering, på arbejdsdage i tidsrummet man-tors. kl. 08.00 – 16.00 & fre. Kl. 08.00 – 15.00. Henvendelser om support modtages pr. telefon, e-mail eller en tildelt SharePoint side.

For løsning af opgaver, som ikke er inkluderet i den ovennævnte support, afregnes kunden pr. medgået time med DataSign’ til enhver tid gældende timesats herfor. Timesats er 1.150 kr. pr. 1. januar 2023. Så vidt muligt informeres kunden, inden arbejde, for hvilket der opkræves særskilt betaling, sættes i gang.

Øvrige konsulentydelser afregnes særskilt efter medgået tid med DataSign’ til enhver tid gældende timesats herfor. Kørsel afregnes altid særskilt i henhold til statens takster. Dette gælder også kørsel i forbindelse med vederlagsfri support.

Ændring af licenspriser varsles med tre måneders varsel til udgangen af en aftaleperiode. Dog reguleres alle priser ved hver ny 12 måneders perioder med minimum nettoprisindekset, hvor prisen ved levering udgør indeks 100.

Minimumskrav til hardware

Minimumskrav for afviklingen af EasyKom findes udspecificeret i det vedhæftede bilag ”Tekniske specifikationer”.

Levering

Levering anses for sket, når programmet kan driftsafvikles hos kunden.

 

Rettigheder

Rettigheder til af kunden kontrollerede data i de databaser, der anvendes i forbindelse med Softwaren, er ikke omfattede af den indgåede aftale og formodes således at tilhøre kunden.

Rettigheder til de edb-programmer, -koder og kildetekster, og ejendomsretten til ethvert af DataSign anvendt produktnavn i forbindelse med Softwaren tilhører og forbliver hos DataSign. Kunden erhverver en uoverdragelig, ikke-eksklusiv brugsret, som er tidsbegrænset og automatisk ophører, når aftalen ophører, til afvikling af én kopi af Softwaren.

Kunden må ikke i videre omfang, end hvad der følger af præceptiv lovgivning foretage eksemplarfremstilling og reverse engineering af Softwaren.

Rettigheder til edb-programmer, systemer eller databaser, herunder tilpasninger og anden udvikling i forbindelse med kundens anvendelse af Softwaren, som DataSign udvikler for/til kunden, for kundens, DataSign’ eller andres regning, tilhører og forbliver hos DataSign.

Brugsretten til Softwaren indebærer ingen indskrænkninger i DataSign’ enerettigheder. Kunden opnår først brugsretten ved betaling af første rate af licensafgiften i henhold til de individuelle vilkår.

DataSign er berettiget til at anvende kunden som reference.

Aftalens perioder og opsigelse

Første aftale periode er angivet i de individuelle vilkår, og løber fra kundens accept. Herefter løber aftalen automatisk i perioder à 12 måneder. Parterne kan alene opsige aftalen med 3 måneders skriftligt varsel op til årsdagen. Der tilbagebetales ikke licens for påbegyndt licensperiode, såfremt kunden opsiger aftalen.

Priser og betaling

Alle priser er angivet ekskl. moms.

Licensafgiften for Softwaren faktureres årligt forud, jf. de individuelle vilkår. Pris for support der ikke er indeholdt i aftalen, konsulentydelser og kørsel faktureres umiddelbart efter opgavens udførelse.

Betalingsbetingelser: 8 dage.

Misligholdelse

Dansk rets almindelige regler finder anvendelse, jf. dog nedenfor.

En part, der ønsker at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for den anden part, skal forinden have afgivet et begrundet og rimeligt varsel på ikke under 30 dage til at berigtige det omhandlede forhold, inden parten kan tage nogen misligholdelsesbeføjelser i brug. Såfremt kunden ønsker at påberåbe sig forsinkelse eller mangler over for DataSign skal kunden dog give et varsel på ikke under 90 dage til at berigtige det omhandlede forhold, inden kunden kan tage nogen misligholdelsesbeføjelser i brug. Såfremt forsinkelsen eller manglen er væsentlig, kan kunden dog uden ugrundet ophold hæve aftalen, medmindre DataSign straks bringer misligeholdelsesgrunden til ophør.

Ansvar

DataSign er ikke ansvarlig for

-at internetforbindelsen og de øvrige kommunikationslinjer fra kundens systemer er nede, alle persondataretlige aspekter af de oplysninger, der behandles, herunder behandlingers lovlighed og sikkerhedskrav,

-kundens tab som følge af, at DataSign lukker for kundens anvendelse af Softwaren i tilfælde af kundens misligholdelse, og

DataSign er kun erstatningsansvarlig i tilfælde af væsentlig misligholdelse og kun for tab, der skyldes fejl eller mangler ved – og ikke forsinkelse af – DataSign’ ydelser.

DataSign er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt omsætning, avance, interne omkostninger, drift eller tab eller ødelæggelse af data. DataSign’ eventuelle erstatningsansvar er beløbsmæssigt maksimeret til 10% af summen af de allerede erlagte betalinger i en periode på 12 måneder forud for den erstatningspådragende begivenheds indtræden.

Ved ophævelse af aftalen på grund af kundens misligholdelse kan DataSign ud over forfaldne ydelser, opkræve licensafgift for den resterende aftaleperiode. Hæver DataSign aftalen i en periode, der er senere end tre måneder før udløbet af en aftaleperiode, kan DataSign kræve betaling for yderligere 3 måneders licensafgift fra udløbstidspunktet.

Ingen part er ansvarlig over for den anden part, for så vidt ansvaret skyldes forhold, som ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved aftalens underskrift burde have taget i betragtning, og ej heller burde have undgået eller overvundet. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af 1. punktum, og som DataSign ikke burde have undgået eller overvundet. Ved force majeure forstås i overensstemmelse med dansk ret sådanne forhold som strejke, lockout, oprør, krigshandlinger, epidemier, naturkatastrofer og ildebrand, mv. Parterne skal snarest muligt give hinanden varsel om påberåbelse af force majeure.

Ansvarsbegrænsningerne gælder tillige erstatning for produktansvar.

Force majeure

DataSign anses ikke for ansvarlig overfor kunden for misligholdelse af aftalen, for så vidt ansvaret kan henføres til omstændigheder, der ligger uden for DataSign´s kontrol, og som DataSign ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet, herunder bl.a. virus og hackerangreb, krig (erklæret eller uerklæret), revolution, oprør, sabotage, brand, oversvømmelse, epidemi, lynnedslag, eksplosion, brud på forsyningslinier, strejke, lockout, arbejderuroligheder, offentlig indgriben samt andre lignende begivenheder.

Såfremt DataSign´s underleverandører er ramt af omstændigheder som anført, anses dette kun for Force Majeure for DataSign, såfremt DataSign ikke ved aftalens indgåelse burde have tage forholdene hos underleverandøren i betragtning.

Beskrivelse af hostingydelser

Vælges data hostet hos DataSign underleverandører foretager DataSign backup hver nat.

Gendannelse af data fra backup faktureres til timepris, medmindre data tabes på grund af uagtsomhed fra DataSign´s side.

Forpligtelser ved ophør

Ved aftalens ophør, uanset årsagen hertil, skal kunden straks for egen regning og risiko tilbagelevere Softwaren til DataSign og slette alle eksemplarer, som kunden måtte være i besiddelse af.

 

Lovvalg og værneting

Tvister skal så vidt muligt afgøres i mindelighed. Alle retsforhold, der udspringer af samarbejdet, afgøres efter dansk ret ved Københavns Byret eller Sø- og Handelsretten i København som første instans efter retsplejelovens regler om fordelingen af retssager mellem disse retter.